Projectes y Eficiència Energètica Títol web

Serveis que oferim

Auditories Energètiques
Tramitació de Subvencions
Estudis d'Eficiència Energètica
Estudis Luminotècnics
Projectes Claus en Mà
Implantació d'Energies Renovables
Memòries Valorades
Gestió d'Enllumenats Públics
Climatització Ecològica
Projectes Tèrmics
Estudis de Baixa i Mitja Tensió
Projectes Elèctrics
Xarxes d'Aigua
Xarxes de Sanejament
Projectes d'Instal·lacions
Permisos d'Activitats Clasificades
Auditories Energètiques d'Enllumenats
Auditories Energètiques d'Edificis
Certificació Energètica d'Edificis

Energies Renovables

Inici Serveis


espacio en blanco


QUÈ ÉS UNA AUDITORIA ENERGÈTICA


Imatge auditoria energètica

Una auditoria energètica és una inspecció, estudi i anàlisi del flux d'energia en un edifici, procés o sistema amb el objectiu de comprendre l'energia dinàmica del sistema en estudi. Una auditoria energètica es du a terme per a buscar oportunitats de reduir la quantitat d'energia d'entrada en el sistema sense afectar negativament la sortida. Quan l'objecte d'estudi és un edifici, equipament o sistema d'enllumenat, es busca reduir el consum d'energia, mantenint i adequant al mateix temps el confort, la salubritat i la seguretat a les directrius regulades. Més enllà de la simple identificació de les fonts d'energia, una auditoria energètica té per objecte donar prioritat als usos energètics d'acord amb el major a menor cost efectiu d'oportunitats per aconseguir el major estalvi energètic possible.


-- Tornar a la capçalera --
TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS


Imatge tramitació subvencions

Els professionals de Projectes i Eficiència Energètica tenen una dilatada experiència en la sol·licitud, tramitació, gestió, seguiment i justificació de projectes susceptibles d'ajuts i subvencions.

Prestem servei tant a persones físiques com persones jurídiques, entitats públiques, ajuntaments, mancomunitats, consorcis públics i privats, fundacions, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials, a nivell Europeu, Nacional, Autonòmic i Local, així com en tots els àmbits i matèries susceptibles d'ajuts i subvencions.

Realitzem l'estudi corresponent i assessorem sobre les possibles línees de finançament dels seus projectes i inversions, i desenvolupem totes les feines de gestió necessàries (presentació, seguiment i justificació de l'ajut) per a que d'aquesta manera els nostres clients inverteixin el mínim temps possible en aquestes tasques.


-- Tornar a la capçalera --
QUÈ ÉS L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


Imatge eficiència energètica

L'Eficiència Energètica es pot definir com la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant l'abastiment i fomentant un comportament sostenible en el seu ús.

Els principals sistemes d'estalvi energètic son: Calderes eficients, Climatització eficient, Il·luminació eficient, Calefacció eficient i les Energies renovables .

Els nostres tècnics en eficiència energètica tenen amplis coneixements sobre productes i solucions existents, unit a un continua renovació de les nostres fonts de informació, ens permeten assessorar als nostres clients de les combinacions més eficients de solucions i equips per a cada cas. Enfoquem la nostra atenció en totes les noves tecnologies, tant presents com futures per aconseguir de la manera més convenient el major estalvi energètic.


-- Tornar a la capçalera --
ESTUDIS LUMINOTÈCNICS


Imatge estudis luminotècnicos

Els estudis luminotècnics ajuden als nostres clients a enllumenar els seus espais, tant privats com públics, en interiors i exteriors unint ela requeriments luminotècnics més exigents amb l'eficiència i estalvi energètic. Estudiem i analitzem la manera d'aconseguir l'estratègia lumínica més adequada per optimitzar el consum en funció del potencial estalvi, la facilitat de implantació de la infraestructura i el cost d'execució.

Dissenyem seguint els requeriments necessaris (CTE, RMT, RBT, RITE, Medi ambient,...) assessorant als nostres clients per obtindre les millors solucions utilitzant els equips més adequats a les seves necessitats.


-- Tornar a la capçalera --
PROJECTES CLAUS EN MÀ


Imatge claus en mà

Els projectes claus en mà o "turnkey contracts" són les obres d'enginyeria on enginyers, constructors i instal·ladors són la mateixa entitat, reduint a dos el nombre d'agents involucrats; Proefen i el nostre client, qui rep la infraestructura sense patir burocràcia ni altres formalitats, incloent si es requereix el manteniment assignat.

Des de l'estudi econòmic, sol·licitud de permisos i llicències, fins la concessió dels manteniments, incloent la tele-gestió en projectes d'enllumenament públic, implantació d'energies renovables; granges solars, micro-cogeneració, geotèrmia,...


-- Tornar a la capçalera --
ESTUDIS I IMPLANTACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES


Imatge energies renovables

L'exhauriment dels jaciments de combustibles fòssils, juntament amb la nostra dependència passada i present dels mateixos com a fons d'energia, ha portat a un encariment per excés de demanda dels mateixos i ha generat un nou corrent de investigació, desenvolupament i implantació accelerada de tecnologies basades en les energies renovables al nostre abast.

Ens oferim a assessorar-vos i ajudar-vos a implantar les següents als seus projectes: Solar fotovoltaica, Solar Tèrmica, Mini-eòlica, Geotèrmica, Mini-hidràulica, Micro-cogeneració i Biomassa. Projectes que poc temps enrere podien semblar forassenyats, són avui en dia perfectament factibles i econòmicament rentables. Qualsevol escenari futur on hagi un procés amb consum d'energia, haurà de contemplar un augment progressiu de les energies renovables en detriment dels combustibles fòssils.


-- Tornar a la capçalera --
MEMÒRIES VALORADES


Memòries Valorades

Realitzem memòries valorades dels seus projectes, obres i sol·licituds de ajuts i subvencions. Estem en contacte continu amb fabricants i grans distribuïdors de materials i eines per a que la valoració sigui el més ajustat i veraç possible, i així evitar qualsevol sorpresa posterior.

Elaborem memòries per als PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis) atenent tots els condicionants solicitats per l'administració pública.

Donat el cas de realitzar el projecte corresponent a la memòria en qüestió, aquesta memòria valorada resultarà gratis, donat que retornaríem l'import íntegre cobrat per la mateixa.-- Tornar a la capçalera --
GESTIÓ D'ENLLUMENATS PÚBLICS


Imatge Enllumenat Públic

Seguint les actuals normatives i reglaments, realitzem i executem projectes i obres d'enllumenat públic, independentment del grandària de les mateixes i tenint en compte tots i cadascun dels paràmetres necessaris per a la seva eficàcia; punts de llum necessaris, tecnologia eficient, càlculs lumínics, separació entre punts de llum, cablejat, ergonomia, facilitat de manteniment i neteja. Tot aixó per assolir la màxima eficiència energètica en l'enllumenat públic.

Tanmateix els proposem la gestió de l'enllumenat actual, començant per una auditoria energètica de l'enllumenat públic, analitzem les xarxes de subministrament, les optimitzem i ens fem càrrec de la seva factura elèctrica i del manteniment del mateix, tot això per un import inferior al que paguen actualment.

D'acord amb les seves necessitats d'iluminació, els garantim que el seu enllumenat contarà amb la infraestructura necessària, sense excessos i sense cap mancança i s'adaptarà als reglaments i protocols exigits, com per exemple el de contaminació lumínica. Amb tot això assolirem un enllumenat públic eficient, aconseguint així l'estalvi energètic que tots cerquem.


-- Tornar a la capçalera --
CLIMATIZTACIÓ ECOLÒGICA


Imatge Climatització Ecològica

Climatitzem tant per calor com per fred qualsevol tipus d'espai, per gran i energèticament ineficient que sigui. Apliquem energies renovables i les combinem amb tecnologies d'alta eficiència energètica, com per exemple evaporatius adiabàtics, aeroterms, així podem aconseguir climatitzar amb consums mínims espais que semblaria impensable de climatitzar, o que ho serien amb consums astronòmics.

Climatitzacions focals, dirigides, estratificades, combinades, tot el que necessiti en cada moment.

Aprofiti les energies renovables per obtenir el confort desitjat en el seu espai, ja sigui privat o públic, climatitzi de manera eficient, amb costos menors dels que se imagina. Podem realitzar-li l'estudi, el projecte, la instal·lació i el manteniment, per a que no tingui que canviar d'agents.


-- Tornar a la capçalera --
PROJECTES TÈRMICS


Imatge Projectes Tèrmics

Realitzem projectes i instal·lacions tèrmiques de calefacció en locals privats, públics i industrials (vivendes, oficines, edificis, hotels, restaurants, pavellons esportius, espais polivalents, processos industrials, espais d'atmosfera controlada,...).

També realitzem projectes i instal·lacions tèrmiques de generació d'energia, per al seu consum o venda (geotèrmia, biomassa, micro-cogeneració).

Calculem i instal·lem sales de calderes tradicionals, de biomassa, geotèrmiques, terra i parets radiants, radiadors, aeroterms, intercanviadors de calor, dimensionat de sistemes de ventilació, filtrat i renovació d'aire en espais tancats com garatges i aparcaments. Sigui quina sigui la seva necessitat pot contar amb nosaltres.


-- Tornar a la capçalera --
PROJECTES DE BAIXA I MITJA TENSIÓ, ESTACIONS TRANSFORMADORES


Imatge projectes baixa y mitja

L'elaboració de sistemes elèctrics de baixa i mitja tensió ha de realitzar-se de manera eficient, amb la màxima economia i sense escatimar els cablejats inclosos en la normativa vigent, tenint sempre en compte la morfologia de l'espai en que seran executats, per exemple en el cas de línees subterrànies, la geologia del terreny i les capes freàtiques.

En Projectes i Eficiència Energètica tenim una àmplia experiència en disseny, execució i direcció d'obra de projectes de mitja i baixa tensió, tant en línees aèries com subterrànies. Els nostres enginyers especialitzats en centrals, centres de transformació i línees de mitja i baixa s'encarregaran de realitzar els estudis de perfil i replantejaments, incloent els permisos necessaris per l'obtenció de les Llicències Municipals, Medi ambientals i Industrials requerides per la seva execució.


-- Tornar a la capçalera --
PROJECTES ELÈCTRICS


Esquema elèctric públic

Els nostres enginyers especialitzats en projectes elèctrics es caracteritzen per la seva formalitat, capacitació i celeritat. Oferim un tracte personalitzat amb una focalització molt clara cap al client, procurant l'optimització de recursos, tant humans com materials. Així podem rendibilitzar al màxim la seva inversió, disminuint tant els seus costos com els temps de realització, conscients de que tota espera innecessària repercuteix monetàriament de manera negativa.

Oferim tant a autònoms com a empreses la redacció dels seus projectes elèctrics de manera ràpida, còmoda i assequible, a més d'un assessorament altament especialitzat. Sigui quina sigui la seva necessitat, confiï en Proefen i quedarà satisfet.


-- Tornar a la capçalera --
XARXES I INSTAL·LACIONS D'AIGUA


Ret d'aigua

Projectes d'abastiment, canals, dipòsits, impulsions, conduccions per canonades, depuradores, potabilitzadores, plans directors, estacions de bombeig, auditories de sistemes d'aigua.

Instal·lació i manteniment d'equipaments, centres residencials, geriàtrics, cases de colònies, hostaleria, industries, eliminació de legionela i prevenció de legionel·losis en qualsevol tipus de instal·lació.

Dissenyem, projectem, instal·lem i mantenim, proporcionant solucions globals i optimitzant el cicle de l'aigua.


-- Tornar a la capçalera --
XARXES DE SANEJAMENT


Dipòsit de sanejament

Projectes de sanejament i aigües brutes, canals dipòsits, impulsions, conduccions per canonades, canalització, defenses contra riuades, estacions de bombeig, regadius, col·lectors pluvials i fecals, pous cecs, estudis de impacte ambiental.

Tractament integral del cicle de les aigües de sanejament, independentment del seu origen (particular, urbà o industrial).


-- Tornar a la capçalera --
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS


Il·luminació  d'interiors

A Projectes i Eficiència Energètica desenvolupem projectes integrals d'Enginyeria Industrial, units a la gestió complerta dels serveis derivats de cadascun d'ells amb l'objectiu de garantir la màxima qualitat per als nostres clients.

Tot projecte realitzat amb nosaltres, sigui quina sigui la seva tipologia, ve acompanyat de totes les descripcions necessàries per a explicar l'estalvi energètic, seguretat contra incendis, evacuacions d'aigua, proteccions acústiques i medi ambientals, per evitar qualsevol sorpresa posterior per part d'organismes de control autoritzat (OCA).


-- Tornar a la capçalera --
PERMISOS D'ACTIVITATS CLASIFICADES


Il·luminació  d'interiors

Els nostres professionals estan acostumats a treballar amb l'administració pública, per això els oferim el millor servei per l'execució legal de la seva activitat i l'obtenció dels permisos necessaris.

Oferim un estudi inicial de les seves necessitats i compliment de la normativa vigent segons activitat, superfície, emplaçament. Sol·licitud del certificat de compatibilitat urbanística, projecte tècnic ambiental, protecció contra incendis, residus, accessibilitat per a minusvàlids, contaminació acústica, contaminació ambiental, aforament. Tramitació a l'ajuntament de la llicència ambiental, seguiment dels expedients fins aconseguir el certificat final d'instal·lacions, les gestions necessàries per al control inicial de l'activitat i obtenció de llicència.


-- Tornar a la capçalera --
AUDITORIES ENERGÈTIQUES D'ENLLUMENATS


Auditories energètiques d'enllumenats

Des de l'enllumenat exterior d'una empresa, a polígons industrials i enllumenats públics de poblacions. Una auditoria energètica de l'enllumenat ens permetrà conèixer els punts febles i les deficiències de l'enllumenat en estudi. Es realitza una inspecció de cadascun dels quadres i de totes i cadascuna de les lluminàries que composen l'enllumenat. Amb aquestes dades podrem proposar les mesures reductores i optimitzadores de consum elèctric.

Per recent que sigui la instal·lació sempre existeixen mesures correctores per assolir la màxima eficiència energètica en l'enllumenat, sigui públic o privat. Tanmateix proposar noves millores per augmentar l'estalvi elèctric.


-- Tornar a la capçalera --
AUDITORIES ENERGÈTIQUES D'EDIFICIS


Auditories energètiques d'edificis

L'auditoria energètica d'un edifici és una fotografia en termes de consum d'energies de l'edifici en estudi. Què consumeix, on consumeix i el perquè d'aquest consum.

Aquest estudi té en compte des de l'envoltant tèrmic de l'edifici fins la darrera làmpada que es pugui connectar, fent inflexió en el malbaratament existent i proposant les millores necessàries i les alternatives per assolir la màxima eficiència energètica en tots i cadascun dels equips consumidors d'energia existents, sigui quin sigui el seu consum (electricitat, aigua, gas gasoil,...).

Realitzem auditories a tot tipus d'edificis, tan públics com privats, comunitats, urbanitzacions, sigui quin sigui la mida. Els nostres consultors en eficiència energètica els proposaran les solucions de major rendiment i menor inversió per a reduir les factures de l'energia que consumeixi.


-- Tornar a la capçalera --
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS


Etiqueta certificació energètica d'edificis

A partir del 31 de desembre del 2020, tots els edificis hauran de tenir un consum d'energia quasi zero, un objectiu que, per als edificis que estiguin ocupats i siguin propietat d'autoritats públiques, s'avança a final del 2018.

Per avançar cap a aquest escenari, la directiva 2010/31/UE, del 19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis assenyala també que els Estats membres han d'impulsar un sistema de certificació energètica dels edificis, que inclogui la informació sobre el consum d'energia i les recomanacions relatives a la millora de l'eficiència energètica i dels seus costos.

A Proefen calculem, tramitem l'etiqueta de certificació energètica i la inclusió de l'edifici en estudi dins del registre d'edificis certificats.-- Tornar a la capçalera --


Castellano Català Mapa de la Web